Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Øg ikke usikkerheden mere end fusionen kræver

Vellykkede fusioner starter med at gøre medarbejderne forandringsvillige

Skrevet af Irene Brandt - publiceret i LederForum nr. 3 / 2005

Ved at fusionere tre små kom­muner til en stor kommune, burde der kunne opnås en rati­onaliseringsgevinst. Dette er po­litikernes indgangsvinkel til op­gave- og kommunalreformen. Samtidig forventer de små kommuner, som på visse specia­liserede områder enten mangler kompetencer eller helt mangler funktioner, at de via fusionen kan forbedre serviceniveauet.

Vellykkede fusion starter med at gøre medarbejderne forandringsparate»Men tager vi ved lære af er­faringerne fra fusioner i den pri­vate sektor, så er det en kends­gerning, at i 6-7 ud af 10 fusio­ner ender firmaerne med at stå dårligere efter fusionen end før fusionen, på trods af, at hensig­ten var den stik modsatte,« si­ger konsulent Steen Lykke Rasmussen fra New Way Consulting. Han har medvirket ved en række fusioner og kender grun­den til, at det så ofte går galt:

»Det skyldes, at de, der træf­fer beslutningen om fusionen, sjældent er de samme som dem, der skal udføre den,« siger han.

Læs mere: Øg ikke usikkerheden mere end fusionen kræver

Side 2 ud af 2

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept