Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

En organisatorisk diagnose - et eftersyn som skaber overblik

Et organisatorisk diagnose kan ses som et organisatorisk eftersyn eller en grundig analyse af organisationens eller afdelingens potentielle forbedringsmuligheder. En organisatorisk diagnose sikrer den fremadrettede udvikling, ved at oparbejde en fælles opfattelse af alle de væsentlige problemstillinger organisationen står overfor. For diagnosen afslører de relevante årsagssammenhænge, som ligger til grund for de problemstillinger som organisationen oplever i dagligdagen. Gennem en organisatorisk diagnose udarbejdes grundlaget for fælles, prioriterede handlingsplaner, hvis omfang, rækkefølge og forløb udarbejdes af en repræsentativ gruppe af organisationens ledere og andre nøglepersoner - efter et fast styret, kortvarigt og intenst forløb.

For mange virksomhedsledere kan det godt være svært at overskue, hvad det er for problemer virksomheden bærer rundt på. Problemer som ofte låser virksomheden fast i forhold til den ønskede udvikling. Og det er her en  New Way - organisatorisk diagnose ofte er et værdifuldt værktøj. Gennem en stærkt styret proces sker der en fælles indsamling af informationer fra de deltagere, som reelt sidder med problemerne i dagligdagen. Herved opnås der via den strukturerede erkendelsesproces, at hele virksomheden/organisationen/afdelingen opnår et fælles helhedsbillede. Resultatet bliver en internt afstemt, forståelig og prioriteret handlingsplan, som teamet kan lægge deres kommitment i.

En organisatorisk diagnose gennemføres som det kendes fra en beslutningsproces – startende med dataindsamling, analyse af data, opstilling af løsningsmuligheder, vurdering af løsninger, valg af løsninger og lige frem til gennemførelse af den valgte løsning. Kvaliteten af processen sikres ved, at det er afdelingens egne ledere og nøglepersoner der på baggrund af den opnåede indsigt udarbejder selve løsningen. Derfor er det en forudsætning for en succesrig diagnose, at der er den nødvendige ledelseskraft, nøglepersoner, beføjelser og kompetencer til stede under forløbet, så de besluttede løsninger og handlinger kan iværksættes og gennemføres.  

Med en diagnose opnås/skabes der:

  • Organisationen erkender, at den har nogle problemer, som den må løse og gruppen lærer hvordan den identificerer, vurderer og læser problemer
  • Motivation & teambuilding via udpræget indsigt og forståelse for de indbyrdes sammenhænge mellem virksomhedens udfordringer
  • Konflikter i samarbejdet gøres naturlige og konstruktive
  • Motivation og energiskaber forud for en hvilken som helst forandringsproces, f.eks. implementering af LEAN eller beslutninger om sammenlægninger/fusioner
  • Stærk energi til løsning de foreliggende problemer via medarbejdernes inddragelse

Eksempler på, hvad kunderne har fået ud af en diagnose:

  • En division i en stor international koncern identificerer i løbet af 2 dage rationaliseringspotentiale på 20 mio. Euro.
  • En offentlig organisation fik identificeret og løsnet op for fastlåste samarbejdsreltationer og fik en fælles tilgang samt en lyst til og tro på at de kunne løse problemerne
  • En mindre dansk ejerledet produktionsvirksomhed fik lagt fundamentet til en styret delegeringsproces, hvor man indenfor 3 måneder opnåede en payback på investeringen – målt på forøget bundlinie.

Yderligere relevant information:

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept